Typy pôd a ich výskyt

Typy pôd sú témou, ktorá zaujíma nielen poľnohospodárov a záhradkárov, ale aj ľudí zaujímajúcich sa o geológiu. Pôda je základom pre pestovanie rastlín a ovplyvňuje kvalitu našich plodín. Je dobré poznať typy pôd, ktoré sa vyskytujú v rôznych regiónoch krajiny, a ich fyzikálne a chemické vlastnosti. Týmto spôsobom budeme schopní lepšie prispôsobiť metódy pestovania konkrétnemu typu pôdy, čo prinesie výhody nielen nám samým, ale aj prírodnej životnému prostrediu.

Čo je vlastne pôda?

Pôda je zložitý systém pozostávajúci z mnohých prvkov, ktoré spolupracujú medzi sebou. Je veľmi dôležitým prostredím, ktoré umožňuje rast rastlín a živočíchov a slúži, ako základ pre výrobu potravín pre ľudí. Pôdu tvoria mnohé faktory, ako je klíma, druh materských hornín alebo živé organizmy.

Geológovia, ktorí sa zaoberajú skúmaním pôd, majú kľúčový význam pri plánovaní rôznych investícií – napríklad pri výstavbe ciest alebo obytných oblastí v mestských oblastiach – pretože musia zohľadniť špecifiká terénu a jeho prirodzenú vrstvu pôdy, aby predišli prípadným problémom s kvalitou pôdy alebo neočakávaným zmenám topografie spôsobeným eróziou.

Ktoré typy pôdy sú najpopulárnejšie v našej krajine?

Pôdy na Slovensku sú rôznorodé, každá pôda má iné fyzikálne a chemické vlastnosti. Približne 33 % územia krajiny pokrývajú hnedé pôdy. Tieto pôdy sú mierne vlhké a najčastejšie sa vyskytujú v nížinách, v menšej miere na vysočinách alebo v horách (najmä podzolové pôdy). Najcennejšie z hľadiska poľnohospodárskeho využitia sú černozemy (asi 10 % územia). Najrozšírenejšie typy pôd na Slovensku sú: 

  1. Černozemy – považované za jedny z najlepších pôd z hľadiska kvality poľnohospodárskej pôdy. Bohužiaľ, ich podiel na celkovom území krajiny predstavuje len približne 10 %. Černozemy sa tvoria hlavne v lesných oblastiach, ako je Nitriansky kraj. Táto pôda obsahuje veľké množstvo prospešných pôdnych organizmov a je bohatá na živiny.
  2. Kyslé pôdy – vyznačujú sa nízkym pH a zvýšeným obsahom ílu. Kyslá pôda sa najčastejšie vyskytuje v oblastiach borových lesov. Majú kyslú reakciu.
  3. Antropogénne typy pôdy (premenené ľudskou činnosťou) sa vyskytujú hlavne v oblastiach veľkých miest a priemyselných regiónoch krajiny. Tento typ pôdy nemožno využiť na poľnohospodárske účely kvôli prítomnosti škodlivého priemyselného prachu v minerálnom podklade.

Okrem vyššie uvedených existujú aj ďalšie typy pôdy:

  • Čierne pôdy – veľmi podobný typ pôdy s vysokým obsahom humusu ako černozeme. Vyskytujú sa najmä na bažinatých oblastiach.
  • Rendziny – vyskytujú sa hlavne na vysočinách – sú to úrodné pôdy s vysokým obsahom vápnika pochádzajúceho zo skalného podložia tohto typu (napríklad vápence). Rendziny sa vyznačujú malou humusovou vrstvou so zvyškami tráv alebo inou rastlinnosťou, čo znamená, že pestovanie je tam ťažké a erózia je pre túto pôdu nebezpečná.

Najväčšiu poľnohospodársku hodnotu však stále majú hnedé pôdy a podzolové pôdy. Žiaľ, oba typy sa vyznačujú nízkym obsahom organickej hmoty, čo obmedzuje ich úrodnosť – bez náležitej starostlivosti, t. j. závlahy, vápnenia alebo používania špecializovaných prípravkov zlepšujúcich kvalitu pôdy, sa tam ťažko dosahujú vysoké úrody.

Čím sa vyznačujú hnedé pôdy?

Hnedé pôdy sú typom pôdy s charakteristickou trojdielnou štruktúrou profilu. Vrchná vrstva je humózna, pod ňou je zvetraná hnedá vrstva a úplne dole je skalné podložie. Úrodné hnedé pôdy sa nachádzajú najmä v mierne teplom a vlhkom podnebí a súvisia s oblasťami pokrytými listnatými alebo zmiešanými lesmi.

Proces vzniku hnedých pôd sa nazýva proces hnednutia a prebieha pod vplyvom dlhodobého rozkladu kremičitanov a hlinitokremičitanov vedúcich k uvoľňovaniu kovových iónov, ako je železo alebo hliník. Minerály sa premieňajú na druhotné ílové minerály (illit, montmorillonit), čím sa pôda stáva úrodnou a výživnou, s veľkým množstvom minerálnych častíc. V nižších polohách Slovenska s úrodnými hnedozemami sa pestuje pšenica, kukurica, jačmeň, cukrová repa, ovocie a zelenina.

Podzolové pôdy

Podzolické pôdy sú špecifickým typom zonálnych pôd, ktoré vznikajú v dôsledku procesu podsolizácie. Pozostávajú najmä z nekvalitných zdrojových hornín, ako sú dunové piesky alebo žuly nachádzajúce sa v horských oblastiach. Pre svoje charakteristické vlastnosti sa vyznačujú nízkym parametrom ako je úrodnosť pôdy a sú chudobné na živiny, ktoré väčšina rastlín potrebuje pre správny vývoj.

Na Slovensku tvoria len 0,1 % všetkých druhov pôdy a často zostávajú nezastavané alebo sú zalesnené pre ich nízku produktivitu. Vyskytujú sa najmä v určitých horských oblastiach, najmä v oblastiach s kyslým prostredím a vlhkými podmienkami.

Vlastnosti piesočnatej pôdy

Piesočnatá pôda je druhom pôdy, ktorá sa vyznačuje voľnou štruktúrou, vysokou priepustnosťou a nízkou úrodnosťou. Pôdne organizmy v takejto pôde majú obmedzené podmienky pre život kvôli nedostatku organických látok a nízkeho pH spôsobeného vymývaním vápnikových iónov. Vzhľadom na svoje vlastnosti je tento typ pôdy náchylný na zakysľovanie a vysychanie, čo negatívne ovplyvňuje väčšinu rastlín pestovaných v záhrade.

Napriek tomu je však dôležité si všimnúť výhody tejto špecifického pôdneho útvaru – jej voľná štruktúra zabezpečuje dobré zásobovanie koreňov kyslíkom a optimálne podmienky pre rast niektorých druhov rastlín pochádzajúcich z teplých oblastí. Je tiež dôležité spomenúť, že organizmy žijúce v piesočnatej pôde sú dobre prispôsobené ťažkým podmienkam v prírodnom prostredí a často plnia dôležité ekologické funkcie, napríklad procesom mineralizácie organických látok alebo tvorbou symbiózy s kultúrami dusíkatých baktérií.

Charakteristickou vlastnosťou tohto druhu pôdy je hlavne jej voľná štruktúra, nízka úrodnosť a náchylnosť na zakysľovanie a vysychanie. Napriek tomu je však dôležité si všimnúť výhody tohto špecifického pôdneho útvaru – jej voľná štruktúra zabezpečuje dobré zásobovanie koreňov kyslíkom a optimálne podmienky pre rast niektorých druhov rastlín pochádzajúcich z teplých oblastí a pôdne organizmy plnia dôležitú ekologickú funkciu v procesoch, ktoré sa odohrávajú v prírode.

Čo je a ako sa určuje pH pôdy?

pH pôdy je kľúčovým ukazovateľom pre poľnohospodárov a záhradkárov, ktorí chcú dosiahnuť čo najlepšie úrody. Správna príprava pôdy pre pestovanie konkrétnych druhov rastlín je nevyhnutná a pH pôdy umožňuje určiť, či je pôda vhodná pre danú plodinu. Dôležitý je však aj spôsob odoberania vzoriek na meranie – aby výsledky boli spoľahlivé, treba sa vyhnúť meraniu tesne po aplikácii hnojív alebo živín. Analýza chémie a mikrobiológie pôdy môže poskytnúť cenné informácie o nedostatkoch vody a minerálnych látok ovplyvňujúcich koreňový systém rastlín. Preto skúmanie pH pôdy predstavuje dôležitú časť regeneratívneho prístupu k poľnohospodárskej a záhradkárskej výrobe.

Skúmanie pH pôdy je dôležitou súčasťou regeneratívneho prístupu k poľnohospodárskej a záhradkárskej výrobe. Biologizácia pôdy spočíva v vyvážení jej zložiek s cieľom dosiahnuť úrodnosť. Dôležitá je však aj správna metóda odoberania vzoriek pred meraním pH – aby výsledky boli spoľahlivé, treba sa vyhnúť meraniu tesne po aplikácii hnojív alebo živín pre rastliny. Analýza chémie a mikrobiológie pôdy môže poskytnúť cenné informácie o nedostatkoch vody a živín ovplyvňujúcich koreňový systém rastlín. To umožňuje určiť kvalitu pôdy, čo zase umožňuje posúdenie pôdy z hľadiska pestovania rôznych druhov rastlín. Preto má skúmanie pH pôdy veľký význam nielen pre poľnohospodársku, ale aj pre záhradkársku výrobu.

Zhrnutie

Hnedé pôdy sú úrodné a bohaté na živiny a vyskytujú sa hlavne na územiach porastených listnatými alebo zmiešanými lesmi. Bielice sú chudobné na živiny. Piesčitá pôda sa vyznačuje voľnou štruktúrou a nízkou úrodnosťou, ale môže byť výhodná pre niektoré druhy rastlín pochádzajúce z teplých oblastí.

Všetky tieto druhy pôd vyžadujú správnu prípravu pre pestovanie konkrétnych poľnohospodárskych alebo záhradkárskych plodín prostredníctvom analýzy pH, chémie a mikrobiológie pôdy. Preto je skúmanie pH pôdy kľúčové pre dosiahnutie čo najlepších úrody a regeneratívneho prístupu k poľnohospodárskej a záhradkárskej výrobe.

Copyrights (C) 2023 by LIFEZPKWS
Privacy Policy
powered by getknow
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram
This site is registered on wpml.org as a development site.